Obchodní podmínky websvj.cz
(v platném znění od 1.11.2022. Předchozí verzi naleznete zde: OP platné od 1.1.2022 do 1.11.2022)

1. Definice pojmů

1.1 Provozovatel - Ing. Maroš Šándor, fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku, IČ: 03046346, e-mail: info@websvj.cz

1.2 Služba - provoz webových stránek SVJ nebo Družstva na dohodnuté webové adrese s dalšími volitelnými doplňkovými službami

1.3 Zákazník - objednatel služby

1.4 Předplatné - obnos, který hradí zákazník poskytovateli za poskytování služby. Předplatné se hradí na rok dopředu. Výši předplatného si zákazník s provozovatelem dohodnou zpravidla v závislosti na sjednaných službách

1.5 Kontaktní údaje - hlavní a fakturační e-mailová adresa na straně zákazníka, e-mailová adresa info@websvj.cz na straně poskytovatele

2. Vznik a zánik smluvního vztahu

2.1 Vznik smluvního vztahu

2.1.1 Zákazník s provozovatelem vstupují do smluvního vztahu dnem připsání prvního předplatného na účet provozovatele v reakci na první fakturu, kterou na požádání zákazníka provozovatel vystavil.

2.2 Zánik smluvního vztahu

2.2.1 Vzájemnou dohodou. Zákazník a provozovatel se můžou kdykoliv domluvit na ukončení smluvního vztahu. Zákazník má v tomto případě právo na vrácení poměrné částky předplatného.

2.2.2 Neuhrazením předplatného. V případě, že je faktura za předplatné na další období více jak 60 dnů po splatnosti stále neuhrazena, je provozovatel oprávněn vystoupit ze smluvního vztahu.

2.2.3 Výpovědí jednou ze smluvních stran. Zákazník i provozovatel mají právo smlouvu jednostranně vypovědět. Výpovědní lhůta je jeden měsíc a počíná běžet první den následujícího měsíce po měsíci v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Zákazník má v tomto případě právo na vrácení poměrné částky předplatného.

2.2.4 Porušením smluvních podmínek. Pokud zákazník nebo provozovatel hrubě poruší svoje povinnosti uvedené v článku 3, je druhá strana oprávněna okamžitě vystoupit ze smluvního vztahu. Pokud se jedná o pochybení ze strany provozovatele, má zákazník právo na vrácení poměrné částky předplatného.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Práva a povinnosti provozovatele

3.1.1 Provozovatel je povinen pro zákazníka zajistit funkční službu, kterou si zákazník předplatil. Sporadické krátkodobé výpadky a plánované servisní odstávky nejsou porušením této povinnosti. O plánované odstávce delší než 6 hodin musí být zákazník informován minimálně 5 dní předem. Plánovaná odstávka nesmí probíhat v pracovní den v čase od 06:00 do 22:00.

3.1.2 V případě, že zákazník zvolí variantu zlevněné služby s reklamním obsahem, mají provozovatel a jeho partneři právo analyzovat věcný obsah webových stránek zákazníka (dokumenty, přílohy a diskusní příspěvky) za účelem lepšího cílení reklamního obsahu.

3.1.3 Provozovatel neodpovídá za škody, které by mohly vzniknout zákazníkovi nebo třetím stranám v souvislosti s využíváním služby.

3.2 Práva a povinnosti zákazníka

3.2.1 Zákazník je povinen využívat službu výhradně v souvislosti s provozem SVJ nebo Družstva, pro které je služba provozována.

3.2.2 Zákazník je odpovědný za veškerý obsah stránek (dokumenty, přílohy, diskusní příspěvky). Zejména je odpovědný za to, že obsah je v souladu s platnými právními předpisy.

3.2.3 Zákazník dává provozovateli souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Souhlas zákazník uděluje výhradně na úkony, související s poskytováním objednané služby. Zákazník souhlasí se zasíláním Obchodních sdělení provozovatelem převážně za účelem nabídky nových služeb WebSVJ.

3.2.4 Zákazník je povinen udržovat svoje kontaktní údaje v aktuálním stavu, k čemu může využít e-mailový kontakt provozovatele nebo sekci Administrace/Nastavení na webových stránkách služby.

4. Ochrana osobních údajů

4.1 V tomto smluvním vztahu je Zákazník Správcem osobních údajů a Provozovatel je Zpracovatelem osobních údajů.

4.2 Tyto Obchodní podmínky upravují zpracování osobních údajů, které Správce a jednotliví uživatelé Služby Zpracovateli poskytnou zejména použitím webového rozhraní Služby, kterou Zpracovatel pro Správce provozuje. Správce tímto pověřuje Zpracovatele k zpracování osobních údajů v rozsahu a za účelem specifikovaným v těchto Obchodních podmínkách.

4.3 Rozsah zpracování osobních údajů

 • jméno a příjmení
 • rodné číslo
 • datum narození
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa
 • adresa bydliště
 • číslo jednotky

4.4 Účel zpracovávaní osobních údajů

 • evidence údajů pro potřeby Správce
 • zasílání informací o novinkách na webovém portálu (e-mailová adresa)
 • kontrola řízení v insolvenčním rejstříku (rodné číslo nebo datum narození)
 • kontrola listu vlastnictví v katastru (jméno a příjmení, číslo jednotky)
 • kontrola katastrálních zápisů (jméno a příjmení, číslo jednotky)
 • odesílání e-mailových zpráv (e-mailová adresa)
 • znovu nastavení (reset) přístupového hesla (e-mailová adresa)
 • odesílaní SMS zpráv (telefonní číslo)

4.5 Práva a povinnosti Správce a Zpracovatele

 • Zpracovatel se zavazuje zpracovávat osobní udaje pro správce výhradně v souladu s GDPR
 • Osobní údaje do aplikace vkládá a za oprávnění jejích zpracování a použití odpovídá Správce
 • Zpracovatel poskytne Správci možnost údaje kdykoliv přidat, vymazat nebo aktualizovat jejich správnost
 • Zpracovatel se zavazuje být Správci nápomocen při plnění povinností Správce ve věcech výkonu práv subjektu údajů
 • Zpracovatel nevyužije k zpracování dalšího zpracovatele bez souhlasu Správce
 • Zpracovatel se zavazuje použít adekvátní technická a organizační opatření k zamezení úniku zpracovávaných osobních údajů k třetím stranám
 • Po ukončení provozu webových služeb WebSVJ je Zpracovatel na základě žádosti Správce povinen všechny osobní údaje zpracovávané na základě této smlouvy odstranit ze všech používaných záznamových médií včetně záloh

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Smluvní strany se dohodly, že k oficiální komunikaci v souvislosti s jejich obchodním vztahem slouží Kontaktní údaje uvedené v bodě 1.5

5.2 Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit tyto Obchodní podmínky a tuto změnu je povinen sdělit zákazníkovi. Nové Obchodní podmínky vstupují v platnost uhrazením dalšího předplatného, do té doby se smluvní vztah řídí stávajícími Obchodními podmínkami.

5.3 V případě, že se některé ustanovení těchto Obchodních podmínek stane z jakéhokoliv důvodu neplatným, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení.

5.4 Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem v platném znění.