Obchodní podmínky websvj.cz
v platném znění od (1.10.2015)

1. Definice pojmů

1.1 Provozovatel - Ing. Maroš Šándor, fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku, IČ: 03046346, e-mail: info@websvj.cz

1.2 Služba - provoz webových stránek SVJ nebo Družstva na dohodnuté webové adrese s dalšími volitelnými doplňkovými službami

1.3 Zákazník - objednatel služby

1.4 Předplatné - obnos, který hradí zákazník poskytovateli za poskytování služby. Předplatné se hradí na rok dopředu. Výši předplatného si zákazník s provozovatelem dohodnou zpravidla v závislosti na sjednaných službách

1.5 Kontaktní údaje - hlavní a fakturační e-mailová adresa na straně zákazníka, e-mailová adresa info@websvj.cz na straně poskytovatele

2. Vznik a zánik smluvního vztahu

2.1 Vznik smluvního vztahu

2.1.1 Zákazník s provozovatelem vstupují do smluvního vztahu dnem připsání prvního předplatného na účet provozovatele v reakci na první fakturu, kterou na požádání zákazníka provozovatel vystavil.

2.2 Zánik smluvního vztahu

2.2.1 Vzájemnou dohodou. Zákazník a provozovatel se můžou kdykoliv domluvit na ukončení smluvního vztahu. Zákazník má v tomto případě právo na vrácení poměrné částky předplatného.

2.2.2 Neuhrazením předplatného. V případě, že je faktura za předplatné na další období více jak 60 dnů po splatnosti stále neuhrazena, je provozovatel oprávněn vystoupit ze smluvního vztahu.

2.2.3 Výpovědí jednou ze smluvních stran. Zákazník i provozovatel mají právo smlouvu jednostranně vypovědět. Výpovědní lhůta je jeden měsíc a počíná běžet první den následujícího měsíce po měsíci v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Zákazník má v tomto případě právo na vrácení poměrné částky předplatného.

2.2.4 Porušením smluvních podmínek. Pokud zákazník nebo provozovatel hrubě poruší svoje povinnosti uvedené v článku 3, je druhá strana oprávněna okamžitě vystoupit ze smluvního vztahu. Pokud se jedná o pochybení ze strany provozovatele, má zákazník právo na vrácení poměrné částky předplatného.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Práva a povinnosti provozovatele

3.1.1 Provozovatel je povinen pro zákazníka zajistit funkční službu, kterou si zákazník předplatil. Sporadické krátkodobé výpadky a plánované servisní odstávky nejsou porušením této povinnosti. O plánované odstávce delší než 6 hodin musí být zákazník informován minimálně 7 dní předem. Plánovaná odstávka nesmí probíhat v intervalu 6:00 - 22:00.

3.1.2 V případě, že zákazník zvolí variantu zlevněné služby s reklamním obsahem, mají provozovatel a jeho partneři právo analyzovat věcný obsah webových stránek zákazníka (dokumenty, přílohy a diskusní příspěvky) za účelem lepšího cílení reklamního obsahu.

3.1.3 Provozovatel neodpovídá za škody, které by mohly vzniknout zákazníkovi nebo třetím stranám v souvislosti s využíváním služby.

3.2 Práva a povinnosti zákazníka

3.2.1 Zákazník je povinen využívat službu výhradně v souvislosti s provozem SVJ nebo Družstva, pro které je služba provozována.

3.2.2 Zákazník je odpovědný za veškerý obsah stránek (dokumenty, přílohy, diskusní příspěvky). Zejména je odpovědný za to, že obsah je v souladu s platnými právními předpisy.

3.2.3 Zákazník uhrazením předplatného dává provozovateli souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Souhlas zákazník uděluje výhradně na úkony, souvisejíci s poskytováním objednané služby.

3.2.4 Zákazník je povinen udržovat svoje kontaktní údaje v aktuálním stavu, k čemu může využít e-mailový kontakt provozovatele nebo sekci Administrace/Nastavení na webových stránkách služby.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Smluvní strany se dohodly, že k oficiální komunikaci v souvislosti s jejich obchodním vztahem slouží Kontaktní údaje uvedené v bodě 1.5

4.2 Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit tyto Obchodní podmínky a tuto změnu je povinen sdělit zákazníkovi. Nové Obchodní podmínky vstupují v platnost uhrazením dalšího předplatného, do té doby se smluvní vztah řídí stávajícími Obchodními podmínkami.

4.3 V případě, že se některé ustanovení těchto Obchodních podmínek stane z jakéhokoliv důvodu neplatným, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení.

4.4 Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem v platném znění.